Klimaatpremie - Educatieve projecten

Wat

Avelgemse scholen en occasionele samenwerkingsverbanden die een initiatief met betrekking tot de klimaatuitdagingen organiseren in Avelgem, kunnen hiervoor een premie ontvangen.

Bedrag

De premie bedraagt 50% van de kosten met een maximum van 250,00 euro per project. Per school of per samenwerkingsverband kan er maximum 1 project per jaar worden ingediend.

Volgende bewezen kosten noodzakelijk voor de uitvoering van het initiatief komen in aanmerking voor de premie: aankoop of huur van materialen, huur van lokalen of terreinen, vergoeding van sprekers, artiesten, begeleiders,… niet verbonden met de organisatie, professioneel advies, communicatiekosten.

Voorwaarden

  • De aanvraag wordt uiterlijk 2 maanden voor de start van het initiatief ingediend bij de gemeente.
  • De aanvraag omvat een duidelijke omschrijving en kostenberekening van het initiatief.
  • Cumulatie met andere bovenlokale subsidies is toegestaan. De aanvrager is ertoe gehouden andere subsidies en inkomsten te vermelden bij de premieaanvraag. De som van de subsidies mag niet hoger zijn dan de totale kostprijs van het project.
  • Na goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen wordt in alle communicatie vermeld dat het initiatief gesteund wordt door de gemeente Avelgem.
  • De organisatie bezorgt uiterlijk 3 maanden na afloop van het initiatief een overzicht van de uitgavenfacturen (en inkomsten), de gevoerde communicatie en de bijhorende bewijsstukken aan de gemeente.

Hoe aanvragen

Je kan de premie online aanvragen via

Aanvraagformulier klimaatpremies

Een kopie van de factuur, samen met foto’s van voor en na de werken worden bij de aanvraag gevoegd.

Reglement

Reglement