Privacyverklaring

Om goede dienstverlening aan te bieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw privacy en persoonsgegevens. Hiertoe volgen we de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd.

In deze privacyverklaring lees je hoe we met jouw gegevens omgaan.

Doel en verwerken

We gebruiken jouw gegevens alleen voor duidelijke en gerechtvaardigde doelen:

 • om een wettelijke verplichting na te komen (bijvoorbeeld bevolkingsregister bijhouden)
 • voor de goede vervulling van de taak van het lokaal bestuur (taken van algemeen belang of van openbaar gezag)
 • wanneer je hiervoor toestemming gaf
 • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou
 • om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden

Gemeente en OCMW Avelgem gaan hierbij uit van onderstaande principes:

 • we vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens en springen er zorgvuldig en discreet mee om. Onze medewerkers controleren of ze volledig en correct zijn en staan in voor de beveiliging ervan.
 • wij geven je gegevens niet door aan andere, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is
 • de wet openbaarheid van bestuur bepaalt dat elke burger bestuursdocumenten kan inkijken. Daarbij worden jouw persoonsgegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving en het openbaarheidsdecreet aan vooraf.
 • we bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving.

In bijzondere gevallen kunnen we persoonsgegevens ook verwerken om inwoners te beschermen. Dat doen we alleen in hoogst uitzonderlijke levensbedreigende noodsituaties of rampen.

Wie heeft er toegang tot jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens komen enkel terecht bij de diensten en de medewerkers die ze nodig hebben om hun opdracht uit te voeren.

We maken strikte afspraken met al onze (IT-)partners om te verzekeren dat ze dezelfde hoge standaarden in verband met gegevensbescherming gebruiken.

Vaak zijn we ook wettelijk verplicht om bepaalde gegevens door te sturen naar andere overheden, zoals bijvoorbeeld de Vlaamse of de Federale overheid.

Wat zijn je rechten?

 • je hebt het recht om te weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier we ze gebruiken en je kunt hierover meer uitleg vragen
 • als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren
 • als we jouw persoonsgegevens verwerken voor onze taken van algemeen belang of openbaar gezag stoppen we hiermee als jouw belangen zwaarder doorwegen dan de gerechtvaardigde gronden van gemeente en OCMW Avelgem
 • je mag ons in principe en onder bepaalde voorwaarden vragen je gegevens te verwijderen
 • recht op beperking van de verwerking

Opgelet. Vaak zijn we verplicht om jouw gegevens voor een bepaalde termijn te bewaren en kunnen we dus niet, of maar gedeeltelijk, voldoen aan de wens om vergeten te worden. Je kan bijvoorbeeld niet geschrapt worden uit het bevolkingsregister.

Heb je vragen, opmerkingen, klachten of wil je gebruik maken van je rechten?

Contacteer ons:

Functionaris voor gegevensbescherming gemeente Avelgem

Functionaris voor gegevensbescherming OCMW Avelgem

Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem

Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem

DPO@avelgem.be

DPO.OCMW@avelgem.beJe moet steeds je identiteit aantonen. Wij laten binnen 30 dagen weten wat er met je verzoek zal gebeuren. Gebruik maken van je rechten is gratis. Als je vraag buitensporig is of als je herhaaldelijk dezelfde vraag stelt, zullen we toch een vergoeding moeten vragen of je verzoek weigeren. Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.