Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

De wetgever heeft de mogelijkheid voorzien voor de gemeenten om de inbreuken op hun lokale politieverordening zelf te sanctioneren door middel van Gemeentelijke Administratieve Sancties in plaats van met politiestraffen opgelegd door de politierechter. Kleine vormen van criminaliteit en overtredingen kunnen hiermee  sneller en efficiënter aangepakt worden.

Voor welke inbreuken?

Inbreuken op de algemene politieverordening en de bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3, F103 en F111.

Om bepaalde strafrechtelijk inbreuken strafbaar te kunnen stellen met een GAS-sanctie werd een protocolakkoord  afgesloten tussen de gemeente en de procureur des Konings.

Voorbeelden van inbreuken:

 • sluikstorten
 • wildplassen
 • wildplakken
 • graffiti
 • hondenpoep
 • honden niet aan de leiband
 • openbaar domein onvergund bezetten
 • te vroeg buiten plaatsen van huishoudelijk afval
 • parkeren op het voetpad
 • parkeren voor de inrit van een eigendom
 • het negeren van de verkeersborden C3 (verboden toegang in beide richtingen) en F103 (voetgangerszone)
 • ...
   

Soorten administratieve sancties

Er zijn vier types van administratieve sancties :

 • de gemeentelijke administratieve geldboete (maximaal 500 euro (voor minderjarigen 175 euro))
 • de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning
 • de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning
 • de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting

Ook voor bepaalde parkeerinbreuken kan er een gemeentelijke administratieve sanctie worden opgelegd. Afhankelijk van de begane overtreding bedraagt deze geldboete 58 euro of 116 euro.

De administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar. De drie andere types sancties worden door het college van burgemeester en schepenen opgelegd.

De sanctionerend ambtenaar kan zich beroepen op twee alternatieve maatregelen, met name de gemeenschapsdienst (max. 30 uur) of de GAS-bemiddeling.

De gemeente Avelgem heeft met stad Kortrijk een samenwerkingsovereenkomst afgesloten zodat de sanctionerend ambtenaren van Kortrijk de dossiers van overtredingen in Avelgem kunnen behandelen.

Wie zijn de vaststellers?

De politie en de gemeentelijke ambtenaren die daartoe opgeleid en aangesteld werden.

Voor de inbreuken inzake stilstaan en parkeren is in Avelgem enkel de politie bevoegd om vaststellingen te doen.

Wat zijn de rechtsmiddelen?

 • indienen verweerschrift binnen de vijftien dagen
 • als de boete mogelijks hoger zal zijn dan 70 euro: mondeling verhoor mogelijk
 • inzage dossier
 • recht op bijstand door advocaat
 • beroep mogelijk bij de politierechtbank


Wat met minderjarigen?

Deze sancties kunnen ook worden opgelegd aan minderjarigen vanaf 16 jaar.

Verschillen zijn:

 • de ouders zijn burgerrechtelijk aansprakelijk
 • recht op pro deo raadsman voor de minderjarige 
 • mogelijkheid tot procedure ouderlijke betrokkenheid, waarbij de te nemen educatieve maatregelen kunnen besproken worden
 • verplicht bemiddelingsaanbod door de bemiddelingsambtenaar
 • maximum 15 uren gemeenschapsdienst
 • maximum 175 euro geldboete
 • beroep bij de jeugdrechtbank
Cartoon GAS-boetes