GAS-bemiddeling

Tijdens de GAS-bemiddeling wordt samen met de betrokken partij(en) actief gezocht naar een manier om het gebeurde recht te zetten. Dit om te voorkomen dat gelijkaardige feiten naar de toekomst toe nog zouden voorvallen.

De gemeente Avelgem beroept zich voor de bemiddelingen op een bemiddelaar die werkzaam is voor het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. De GAS-bemiddelaar is gevestigd in het stadhuis van Kortrijk.

Voorwaarden vooraleer er kan overgegaan worden tot GAS-bemiddeling

  • Vooraleer er een beroep kan gedaan worden op een bemiddelaar, moet er eerst een overtreding op de politieverordening worden vastgesteld door de politie of de gemeentelijke vaststellers. Dit resulteert in een proces-verbaal of een bestuurlijk verslag. Dit document wordt aan de sanctionerend ambtenaar bezorgd, dewelke oordeelt of er al dan niet bemiddeld moet worden.
  • Bemiddeling moet verplicht aangeboden worden voor jongeren onder de 18 jaar.
  • De dader erkent de feiten.
  • Beide partijen zijn bereid om mee te stappen in de bemiddeling.

Soorten GAS-bemiddeling

Er zijn 2 soorten bemiddelingen:

  1. Een bemiddeling n.a.v. een geschil tussen 2 partijen, waarbij de partijen al dan niet op hetzelfde moment gehoord worden en waarbij met de partijen actief gezocht wordt naar een oplossing. Voorbeelden hierbij zijn blaffende honden, geurhinder, nachtlawaai ... Dergelijke bemiddelingen resulteren doorgaans in onderlinge afspraken tussen beide partijen.
  2. Een bemiddeling n.a.v. een inbreuk tegen ‘de gemeenschap', waarbij er aldus geen sprake is van een direct aanwijsbaar slachtoffer. Voorbeelden hiervan zijn sluikstorten, wildplassen, geluidsoverlast op de straat ... Bij deze bemiddeling neemt een vertegenwoordiger van de gemeente deel aan het gesprek ter vertegenwoordiging van 'de gemeenschap'. In dergelijke dossiers wordt gewerkt in de richting van gemeenschapsdienst.