Parkeerkaart voor personen met een handicap

Deze strikt persoonlijke parkeerkaart geeft recht op:

 • parkeren op plaatsen uitsluitend voorbehouden aan personen met een handicap
 • onbeperkt parkeren op plaatsen met beperkte parkeertijd (blauwe zone)
 • gratis parkeren op plaatsen met beperkte parkeertijd met een parkeermeter (in gemeenten die het toestaan)
  In geval van twijfel informeer je best vooraf bij de gemeente.
Voorwaarden

Voor personen met een handicap:

 • die een blijvende handicap vertonen van minstens 80%
 • die ten minste 12 punten behalen voor de integratietegemoetkoming of de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
 • die 2 punten of meer scoren in de rubriek verplaatsingsmogelijkheden
 • die een blijvende handicap vertonen die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en minstens 50% bedraagt
 • met een volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen
 • die als burgerlijk of militair oorlogsslachtoffer een oorlogsinvaliditeit vertonen van minstens 50%

Wie niet over één van deze attesten beschikt, kan toch een parkeerkaart aanvragen na een controleonderzoek door de FOD Sociale Zekerheid.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Eventueel het attest waaruit blijkt dat de aanvrager voldoet aan de medische voorwaarden.