Brugfiguur Avelgem - schakel tussen ouders en onderwijs

Brugfiguur Veerle Gevaert

Eén op zeven kinderen groeit in Vlaanderen op in kansarmoede. Alle kinderen gaan naar school, waar de verschillen tussen de kinderen zichtbaar worden. Kwetsbare gezinnen leven vaak in isolement en raken moeilijk in contact met de juiste dienst- en hulpverlening.  We zien ook dat kwetsbare ouders vaak minder communiceren met de school waar hun kinderen les volgen, waardoor een kloof ontstaat tussen school en gezin. Bijkomend is er ook een stijging van instroom van mensen met een migratieachtergrond waarbij de taalbarrière een belangrijke rol speelt in het schoolse gebeuren. Omgekeerd merken scholen vaak signalen op bij kwetsbare kinderen, maar bezitten ze niet het mandaat om dit terug te koppelen naar de welzijnssector. De brugfiguur kan noden van kwetsbare kinderen helpen detecteren en zichtbaar maken en hier verder mee aan de slag gaan. Zo kunnen bruggen gebouwd worden tussen het gezin, de school en diensten. Op die manier kunnen de onderwijs- en ontwikkelingskansen van kinderen uit een kwetsbare situatie stijgen.

Een brugfigurenwerking onderwijs situeert zich op 4 domeinen:

  1. Ondersteunen van kwetsbare gezinnen in functie van de school- en leerkansen voor de kinderen.
  2. Een netwerk uitbouwen tussen betrokken partners zoals de scholen, CLB, Kind en Gezin, Huis van het kind en andere relevante sociale diensten en organisaties.
  3. Scholen ondersteunen in het omgaan met kwetsbare gezinnen en sensibiliseren over de armoedeproblematiek binnen de school.
  4. Toeleiden naar het vrijetijdsaanbod in functie van informele leer- en ontwikkelingskansen voor de kinderen.
     

De brugfiguur werkt op 3 sporen:

  • Ondersteuning van individuele gezinnen: doorverwijzen naar hulp- en dienstverlening of vrijetijd en eventueel meegaan met het gezin, een afspraak maken met een dienst, een oudercontact op school mee volgen, administratieve ondersteuning, helpen bij de inschrijving op school,…
  • Ouderparticipatie bevorderen: mee helpen organiseren van groepsmomenten op school, werken rond digitale geletterdheid, signaleren van drempels vanuit de ouders naar de school,…
  • Structurele acties binnen de scholen rond armoedebeleid: samenwerking tussen scholen en sociale diensten ondersteunen, sensibiliseren van het schoolteam rond kansarmoede, ondersteuning bieden bij de opmaak van een armoedeplan voor de school,…

Voor de concrete uitbouw van de brugfigurenwerking in Avelgem werkt het lokaal bestuur Avelgem samen met SAAMO West-Vlaanderen.

Contactgegevens brugfiguur Veerle Gevaert

   0474 91 96 64

    veerle.gevaert@avelgem.be