Gemeenteraad

De gemeenteraad bestuurt samen met het college van burgemeester en schepenen de gemeente. De gemeenteraad bestaat uit 21 leden en komt in principe maandelijks bijeen op maandagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De zittingen zijn openbaar en de agenda wordt vooraf op de website kenbaar gemaakt. Enkel beraadslaging over personen zijn niet openbaar.