Mobiliteitsplan

Het eerste mobiliteitsplan werd op 29 maart 2004 eenparig goedgekeurd door de gemeenteraad.

Een mobiliteitsplan bestaat uit drie onderdelen.

  • oriëntatienota
  • synthesenota
  • beleidsplan (vervangen door geactualiseerd beleidsplan)

In de oriëntatienota worden een aantal begrippen uitgelegd, worden de bestaande plannen en studies geïnventariseerd en worden de visies van de verschillende actoren weergegeven en met elkaar geconfronteerd.

In de synthesenota worden verschillende scenario's uitgewerkt met oplossingen voor de mobiliteitsproblemen in Avelgem. Deze nota bevat ook een onderzoeksrapport, waarvoor er een aantal verkeerstellingen georganiseerd en een aantal bijkomende onderzoeken uitgevoerd werden (parkeerdruk, bedrijvenenquête, scholenenquête, ...).

In het beleidsplan wordt aan alle actiepunten een timing gekoppeld en leggen alle partners hun engagementen vast.

Actualisatie

Daar het mobiliteitsplan van Avelgem reeds dateerde van 2004 was het nodig om het plan te evalueren en indien nodig bij te sturen. De gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) heeft geoordeeld dat het eerste mobiliteitsplan nog voldoende actueel was en gedragen werd door de partners waardoor het verder uitgevoerd kon worden. Het mobiliteitsplan werd dus eind 2010 herbevestigd.

Wel was het nodig om het actieplan (beleidsplan) te actualiseren. Een belangrijk punt is ook dat de gemeente pleit om de Etienne Balcaenstraat te rangschikken als secundaire weg of om tenminste het beheer van deze weg over te dragen naar het Vlaams Gewest en dit omwille van de aanwezigheid van bovenlokale bedrijvigheid op de industriezone. Hieronder kunt u het geactualiseerd beleidsplan met bijhorend actieplan raadplegen.

Geactualiseerd beleidsplan
Geactualiseerde actietabel + opmerkingen