Verwaarloosde gebouwen en woningen

Verwaarlozing van woningen en gebouwen zorgt voor een slordig straatbeeld. De gemeente wil hier werk van maken en een aangename woonomgeving creëren en behouden. De gemeenteraad keurde daarvoor een reglement goed om verwaarloosde woningen en gebouwen op te sporen en te registreren, en indien nodig een belasting op te leggen.

Wanneer sprake van een verwaarloosde woning of gebouw?

Een woning of gebouw is verwaarloosd wanneer er ernstige zichtbare of storende gebreken of tekenen van verval vastgesteld worden. Dit geldt in het bijzonder wanneer de wind- of waterdichtheid en/of de stabiliteit is aangetast, onderdelen losgekomen zijn of dreigen los te komen en voorgaande gebreken met voorlopige of ontoereikende maatregelen werden verholpen.

Verwaarlozing vaststellen

De verwaarlozing wordt vastgesteld door een technisch medewerker van de gemeente, die alle woningen en gebouwen beoordeelt van op het openbaar domein. Eigenaars van woningen of gebouwen die verwaarloosd zijn, ontvangen vervolgens een schrijven met bijhorend omschrijvend verslag en informatie omtrent ondersteunende maatregelen (renovatiepremies, renovatiebegeleiding …).

Op die manier wil de gemeente deze eigenaars aanzetten om het pand aan te pakken en de gebreken weg te werken. Eenmaal per jaar worden verwaarloosde panden in de gemeente gescreend. De belasting is meteen verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw opgenomen is in het verwaarlozingsregister. Zolang de woning of het gebouw niet is geschrapt uit het verwaarlozingsregister, blijft de belasting verschuldigd bij elke verjaardag van de opname. De belasting wordt elke periode van 12 maanden dat het pand nog is opgenomen in het register verhoogd (2.500 euro na 12 maanden, 3.750 euro na 24 maanden en 5.000 euro na 36 maanden of meer).

Een woning die of een gebouw dat in het gemeentelijke leegstandsregister staat, kan eveneens opgenomen worden in het verwaarlozingsregister, en omgekeerd.

Vrijstelling

Er zijn ook heel wat vrijstellingsmogelijkheden waar de eigenaar aanspraak kan op maken. Het pand blijft dan wel opgenomen in het gemeentelijk register, maar er dient gedurende een periode geen heffing te worden betaald. Indien men van een bepaalde vrijstelling gebruik wenst te maken, moet men zelf de nodige bewijsstukken voorleggen aan de administratie.

Werd het pand opgeknapt of kan er mits voldoende bewijs aangetoond worden dat het pand niet langer verwaarloosd is, dan wordt het geschrapt van de inventaris. In geval van sloop moet alle puin van het terrein zijn verwijderd alvorens het gebouw/woning kan geschrapt worden.

Inventarisatie verwaarloosde bedrijfsruimten

Verwaarloosde bedrijfsruimten worden door de Vlaamse overheid (Departement Omgeving) geïnventariseerd. Hierover vind je hier meer info.

De reglementering houdende registratie en belasting verwaarlozing van woningen en gebouwen vind je via onderstaande link. Indien je meer info wenst, kan je contact opnemen met de medewerkers van de intergemeentelijke samenwerking rond woonbeleid, via beterwonen@avelgem.be.

Reglement