Vellen van bomen

 Voor het vellen van bomen zijn in sommige gevallen stedenbouwkundige vergunningen nodig.

Omgevingsvergunning vereist:  

  • voor het ontbossen
  • voor het vellen van hoogstammige bomen, alleenstaand, in groeps- of lijn verband, voor zover ze geen deel uitmaken van een bos en niet gelegen zijn in een woon- of industriegebied
    Een hoogstammige boom is elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek heeft van 1 meter (= diameter van +/- 32 cm)

GEEN omgevingsvergunning vereist
Voor het vellen van hoogstammige bomen is geen omgevingsvergunning vereist, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De bomen maken geen deel uit van een bos, zoals bedoeld in het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten
  • De bomen zijn gelegen in een woongebied of in een industriegebied, of in een daarmee vergelijkbaar gebied, en niet in een woonparkgebied of in een daarmee vergelijkbaar gebied
  • De bomen bevinden zich op huiskavels van een vergunde woning of vergund bedrijfsgebouw, maar niet op de grens van het openbaar domein
  • De bomen zijn gelegen binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning of het bedrijfsgebouw

Er is ook geen vergunning vereist als er geveld wordt omwille van acuut gevaar en mits voorafgaandelijke schriftelijke instemming van het Agentschap Natuur en Bos. Als het vellen van de hoogstammige bomen als activiteit in een goedgekeurd beheersplan of beheersvisie is opgenomen, heb je ook geen omgevingsvergunning nodig.