Speelpleinbeleid

Ons speelplein heeft een halfopen spelaanbod. Dit betekent dat wij belang hechten aan de vrijheid en keuze van kinderen om te willen meespelen met activiteiten en te willen komen naar het speelplein uit goesting en omdat ze hier graag zijn. Daarnaast zijn er ook vaste activiteiten en spelen waar kinderen worden toe aangemoedigd om aan deel te nemen.

Wij zijn een inclusieve werking, waarmee bedoeld wordt dat wij elk kind of jongere welkom heten. Ongeacht beperking, achtergrond, thuissituatie, genderā€¦ We willen de drempel om naar het speelplein te komen zo laag mogelijk houden, o.a. door de prijs. Onze animatoren zijn echter niet pedagogisch opgeleid om zich hierin te specialiseren. Het zijn vrijwillige jongeren die hun liefde en warmte voor kinderen en spelen willen delen met elkaar.Speelpleinwerk=jeugdwerk

Als speelplein zijn wij ervan bewust dat wij voor sommigen een opvangrol vervullen. Dit wil echter niet zeggen dat wij dit zijn. Wij blijven jeugdwerk waarbij spelen het doel is.

Onze speelpleinwerking wordt ook erkend en ondersteund door de koepelorganisatie voor speelpleinwerk in Vlaanderen, VDS vzw.

Ouders

Samenwerking met ouders is van groot belang binnen onze werking. We vinden het belangrijk dat hoofdanimatoren een goed contact hebben met ouders en dat ouders weten waar ze terecht kunnen met zorgen, vragen of eventuele klachten.

  • Hoofdanimatoren gaan in gesprek met ouders over eventuele problemen met kinderen om samen met hen verdere aanpak te bespreken. Indien nodig, samen met de speelpleinverantwoordelijke (jeugdconsulent).
  • Vragen of zorgen waar hoofdanimatoren niet mee aan de slag kunnen, worden steeds doorverwezen naar de dienst jeugd en cultuur die ook steeds per mail of telefoon te bereiken is.

Animatoren en hoofdanimatoren

  • Animatoren zijn jongeren met een passie voor het speelplein. Met zelfverzonnen activiteiten en speelimpulsen zorgen ze dat kinderen echt vakantie beleven. Een speelpleinwerking is ook een grote leerschool; zowel voor de animatoren als voor de deelnemers. Met de juiste omkadering en ondersteuning vanuit de dienst jeugd en cultuur die net de ruimte geeft om fouten te maken en er zo ontzettend veel uit te leren. Ook kinderen leren op een speelpleinwerking veel waardevolle lessen.
  • Hoofdanimatoren evalueren animatoren en gaan hierover in gesprek met elkaar. De speelpleinverantwoordelijke (jeugdconsulent) is ook op de hoogte van deze evaluaties. 
  • De speelpleinverantwoordelijke (jeugdconsulent) evalueert de hoofdanimatoren in samenspraak met de animatoren en gaat hierover in gesprek met hen.
  • Hoofdanimatoren zijn betrokken bij de voorbereiding van activiteiten door animatoren en motiveren of sturen bij waar nodig
  • Hoofdanimatoren zijn maximaal betrokken bij wat er gebeurt op het plein en hebben, naast een aantal administratieve taken, ook een plaats in de werking en op het plein.
  • (Hoofd)animatoren worden aangemoedigd deel te nemen aan trefdagen en vormingen.

Weglopers

Als uw kind wegloopt van het domein, om welke reden dan ook, zijn de (hoofd)animatoren niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Deze vallen buiten de verzekering die het speelplein aanbiedt voor ongevallen op de werking zelf. Als dit gebeurt, wordt u onmiddellijk verwittigd door de hoofdanimator. De eerste 15 minuten na het weglopen wordt er iemand op pad gestuurd om uw kind te zoeken en terug te brengen naar het speelplein. Indien uw kind na deze tijd nog niet terecht is, zijn wij genoodzaakt om 30 minuten na het weglopen de politie te verwittigen. Indien het wegloopgedrag frequent voorvalt, gaan we in gesprek met de ouders en kan er na overleg beslist worden om uw kind tijdelijk te schorsen.

Agressie

Indien uw kind, op welke manier ook, fysieke schade toebrengt aan een andere persoon op het speelplein kan er na overleg tussen de hoofdanimatoren en de speelpleinverantwoordelijke (jeugdconsulent) beslist worden om uw kind tijdelijk te schorsen. Ouders worden betrokken bij deze beslissing.

Indien uw kind fysieke agressie uit naar animatoren of andere kinderen, hebben animatoren de toestemming om uw kind hierin fysiek te belemmeren.

Bij verbale agressie mag een kind even afgezonderd worden. Dit om zowel het kind als de groep in veiligheid te brengen.

In geval van bewuste beschadiging door uw kind aan de terreinen, lokalen of spelmateriaal, worden de kosten doorgerekend aan de ouders.

Medicatie

Medicatie kan enkel toegediend worden op medisch voorschrift van de dokter. Animatoren zijn niet bevoegd om medicatie zonder medisch voorschrift aan kinderen en jongeren toe te dienen. Verwittig ook altijd de hoofdanimator en/of speelpleinverantwoordelijke (jeugdconsulent), zorg dat alle informatie en voorschriften in orde zijn en noteer de nodige gegevens op de verpakking van de medicatie.

Inclusie

Als speelpleinwerking streven wij ernaar om inclusief te werken. De speelpleinwerking is toegankelijk voor elke animator en elk kind ongeacht geslacht, leeftijd, gender, herkomst, religieā€¦ Bij kinderen of jongeren met een fysieke of mentale beperking wordt gevraagd vooraf contact op te nemen met de speelpleinverantwoordelijke (jeugdconsulent) . Zo kijken wij samen wat de mogelijkheden zijn binnen de speelpleinwerking en kunnen we onze activiteiten aanpassen indien nodig. Indien de zorg te groot is, wordt er doorverwezen naar een gespecialiseerde werking.

De inschrijving voor het speelplein is pas finaal wanneer de jeugdconsulent dit gesprek met de ouders heeft gehad.

Drugs en alcohol

Het gebruik van drugs en alcohol of het roken / vapen tijdens de werking of nadien op het terrein waar de werking doorgaat is niet toegelaten. (Hoofd)animatoren mogen echter wel buiten de werking en op andere locaties alcohol consumeren in speelpleinverband met mate. Bv. samen naar het jeugdhuis gaan, moni avond op vrijdag, animatorweekend etc.

Meldpunt

Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (Roeselare AZ Delta) is het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag van animatoren of kinderen naar elkaar toe of van ouders naar de werking: 051 23 80 80, zsg@azdelta.be

Bij kwesties die de dienst jeugd en cultuur of betrokken schepen overstijgen kan contact opgenomen worden met de lokale ondersteuner binnen VDS vzw: Emma Crepeele, emma@speelplein.be, 015/28.73.90.

Er heerst echter een nultolerantie t.o.v. racisme, seksisme, homofobie of transfobie. Uitspraken van deze aard door kinderen of animatoren mogen ook niet stilzwijgend getolereerd worden. De speelpleinverantwoordelijke (jeugdconsulent) of hoofdanimatoren dienen hierop te reageren ter bescherming van de groep, tenzij uitdrukkelijk gevraagd wordt door het slachtoffer om dit niet te doen.