Onderhoud grachten en beken

Er zijn 3 categorieën qua onderhoud van waterlopen.

Categorie 1: de Schelde en het kanaal Bossuit-Kortrijk

 De Vlaamse waterweg zorgt voor het onderhoud. Deze dienst is ook verantwoordelijk voor het jaagpad.

Categorie 2: de provinciale waterlopen

Dit zijn beken die door meerdere gemeenten stromen. De Dienst Waterlopen van de provincie zorgt voor het beheer en het onderhoud ervan.

Categorie 3: de gemeentelijke waterlopen

Dit zijn beken die volledig in één gemeente stromen. Ze worden door de gemeente beheerd, maar sinds 1 januari 2015 door de Dienst Waterlopen van de provincie onderhouden.

De gemeente zorgt voor het beheer en het onderhoud van de baangrachten.

Jaarlijks worden de bermen gemaaid tussen 15 en 30 juni en tussen 15 en 30 september. Buiten die periodes mag er, op enkele uitzonderingen na, wettelijk niet gemaaid worden.

Alle andere grachten of beken, die meestal tussen particuliere eigendommen of landerijen lopen, moeten door de eigenaars ervan of aangelanden onderhouden worden.

Iedere waterloopbeheerder zorgt dat de doorgang van het water altijd vlot verloopt en verwijdert regelmatig zwerfvuil, slib, verzakte overgangen …

Meer info over welke waterlopen onder welke categorie vallen is terug te vinden op www.giswest.be/waterlopen bij liggingskaart ‘Avelgem’ of via de gemeentelijke technische dienst.