Omgeving (openbare onderzoeken en beslissingen)

Omgevingsvergunningen

Meer info over de lopende openbare onderzoeken en ter inzage gelegde beslissingen vind je op https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek.

OMV_2022135249
Aanvrager: Provincie West-Vlaanderen
Onderwerp: structureel onderhoud en vernieuwen fietsbrug over de Rijtgracht
Ligging: Guldenspoorpad Avelgem
Periode openbaar onderzoek: van 08/12/2022 tot 06/01/2023

OMV_2022079375
Aanvrager: Desmet Ann Sophie
Onderwerp: bouwen van landbouwloodsen na afbraak bestaande loodsen en aanleg 2 sleufsilo's + verder exploiteren en veranderen rundveehouderij
Ligging: Doorniksesteenweg 388
Periode openbaar onderzoek: van 20/11/2022 tot 19/12/2022

OMV_2022143192
Aanvrager: Booy Bart
Onderwerp: exploiteren van een geothermische warmtepomp
Ligging: Nieuwstraat 32
Periode openbaar onderzoek: van 16/11/2022 tot 15/12/2022

 

  • Beslissingen

OMV_2022136883
Aanvrager: Van Steenbrugge Lien
Onderwerp: isoleren van de gevels en afwerken met crepi
Ligging: Kortrijkstraat 69
Datum beslissing: 06 december 2022

OMV_2022103114
Aanvrager: Vandemeulebroucke-Baert Jens
Onderwerp: verbouwen en uitbreiden woning en bijgebouw
Ligging: Marktweg 19
Datum beslissing: 06 december 2022

OMV_2022105824
Aanvrager: Roelens Sven
Onderwerp: aanleggen van een zwembad
Ligging: Kaphoekstraat 1A
Datum beslissing: 29 november 2022

OMV_2022112104
Aanvrager: Crommelynck Alain
Onderwerp: bouwen van een tuinberging
Ligging: Marktweg 1
Datum beslissing: 29 november 2022

OMV_2022115233
Aanvrager: De Leie CVBA
Onderwerp: bouwen van 2 woongelegenheden na slopen bestaande woning (gewijzigd ontwerp)
Ligging: Tulpenlaan 42
Datum beslissing: 29 november 2022

OMV_2022134279
Aanvrager: Gemeentebestuur Avelgem
Onderwerp: vellen van bomen in functie van hakhoutbeheer
Ligging: Ruggestraat 0
Datum beslissing: 29 november 2022

OMV_2022134120
Aanvrager: Lieven Courtens-Lottin
Onderwerp: renoveren buitengevels en dak
Ligging: Ruggestraat 49
Datum beslissing: 22 november 2022

OMV_2022105902
Aanvrager: De Clercq J&I
Onderwerp: bouwen van een industriële loods na slopen bestaande woning
Ligging: Bruggesteenweg 2(C)
Datum beslissing: 22 november 2022

OMV_2022128255
Aanvrager: Moreels Nancy
Onderwerp: bouwen van een overdekt terras
Ligging: Huttegemstraat 29
Datum beslissing: 22 november 2022

OMV_2022124263
Aanvrager: Verhaeghe Geert
Onderwerp: aanbouwen van een houten carport
Ligging: Tulpenlaan 30
Datum beslissing: 15 november 2022

OMV_2022118692
Aanvrager: Louis Ervyn-Decroubele
Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van een woning
Ligging: Oudenaardsesteenweg 383
Datum beslissing: 15 november 2022

OMV_2022111149
Aanvrager: Khowshaba Ashur
Onderwerp: uitbreiden van een woning
Ligging: Kortrijkstraat 79
Datum beslissing: 15 november 2022

OMV_2022115144
Aanvrager: Lezy Daisy
Onderwerp: aanleggen van een zwembad
Ligging: Oudenaardsesteenweg 318A
Datum beslissing: 15 november 2022

OMV_2022078270
Aanvrager: Livingstone²
Onderwerp: bouwen van een meergezinswoning na slopen bestaande bebouwing
Ligging: Doorniksesteenweg 137/Yzerwegstraat 29 & 31
Datum beslissing: 15 november 2022

OMV_2022121444
Aanvrager: van Vliet Bruno
Onderwerp: aanbouwen van een carport
Ligging: Oudenaardsesteenweg 564
Datum beslissing: 08 november 2022

OMV_2022113348
Aanvrager: Vanderlinden-Verbauwhede Piedro
Onderwerp: bouwen van een hangar
Ligging: Zolderstraat 49
Datum beslissing: 08 november 2022

OMV_2022116992
Aanvrager: Busschaert Mathias
Onderwerp: isoleren voorgevel en aanbrengen van gevelsteen
Ligging: Huttegemstraat 73
Datum beslissing: 08 november 2022

OMV_2022115462
Aanvrager: Van Autreve-Mestdagh David
Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van een woning
Ligging: Gentweg 2
Datum beslissing: 08 november 2022

OMV_2022125192
Aanvrager: Defresne Benjamin
Onderwerp: functiewijziging van handelswoning naar garage/berging
Ligging: Stationsstraat 4
Datum beslissing: 08 november 2022

 

 

Overige openbare onderzoeken en beslissingen

  • Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

In opdracht van de gemeente Avelgem werd het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Molens T’Kindt opgemaakt.

Het RUP werd opgemaakt voor het gebied tussen de Kaaistraat en Ten Hove ten gevolge van de afgifte van een planologisch attest dat afgeleverd werd aan het bedrijf Molens T’Kindt. Het doel is om het bedrijf de ruimtelijke mogelijkheden te bieden om zich beter te organiseren en uit te bouwen.
Van 13 mei 2019 tot en met 12 juli 2019 liep de raadpleging over de start- en procesnota van dit RUP.
Na de raadplegingsperiode werd een scopingnota opgemaakt.
Na verder onderzoek werd uiteindelijk een ontwerp RUP opgemaakt en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 20 december 2021.
Daarna werd het RUP onderworpen aan een openbaar onderzoek van 21 januari 2022 tot en met 22 maart 2022.
Uiteindelijk heeft de gemeenteraad op 27 juni 2022 het RUP definitief vastgesteld.

Alle documenten vindt u hieronder:
- Startnota (april 2019)
- Scopingnota (november 2021)
- Effectenbeoordeling (december 2021)
- Procesnota (juni 2022)
- RUP (juni 2022)
- Grafisch plan (juni 2022)
- Register plancompensatie (juni 2022)
- Advies gecoro (10 mei 2022)
- Definitieve vaststelling gemeenteraad (27 juni 2022)

  • Buurtwegen

BELEIDSKADER TRAGE WEGEN

Conform het nieuwe gemeentewegendecreet werd een gemeentelijke beleidskader trage wegen uitgewerkt. Dit beleidskader omvat een visie, operationele beleidskeuzes en een afwegingskader voor de trage wegen op grondgebied Avelgem. Het beleidskader werd op 20 december 2021 voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna werd het participatietraject opgestart: een openbaar onderzoek, opvragen van adviezen van de ondernemersraad, de minaraad, de Gecoro en de gemeenteraadscommissie publieke ruimte en een terugkoppeling met de werkgroep trage wegen.

De gemeenteraad keurde het beleidskader definitief goed in de zitting van 23 mei 2022.

Raadpleeg het beleidskader hier.

DEFINITIEVE VASTSTELLING rooilijnplan S21

De gemeenteraad heeft in de zitting van maandag 27 juni 2022 het rooilijnplan S21 (voetweg tussen Krevelstraat en Baarmstraat) definitief vastgesteld. 

Beslissing gemeenteraadRooilijnplan 

Bekendgemaakt op woensdag 29 juni 2022.

DEFINITIEVE VASTSTELLING rooilijnplan deel Ruggekouterweg

De gemeenteraad heeft in de zitting van 12 september 2022 het rooilijnplan van een deel van de Ruggekouterweg (ter hoogte van de huisnummers 3 t.e.m. 8) definitief vastgesteld. 

Beslissing gemeenteraadRooilijnplan

Bekendgemaakt op donderdag 22 september 2022.

OPENBAAR ONDERZOEK VAN HET ONTWERP ROOILIJNPLAN DEEL S84 (WATERHOEK)

Het college van burgemeester en schepenen brengt aan iedereen ter kennis dat de gemeenteraad in zitting van 24 oktober 2022 het rooilijnplan van een gedeeltelijke verlegging van de S84 (ter hoogte van Waterhoek 49) voorlopig heeft vastgesteld.

De beslissing tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan ligt op afspraak ter inzage in het gemeentehuis, dienst grondgebiedzaken. Je kan het ontwerp rooilijnplan ook hier raadplegen.

Het openbaar onderzoek duurt 30 dagen en loopt van 21 november 2022 tot en met 20 december 2022.

Eventuele bezwaren en opmerkingen kunnen binnen deze termijn schriftelijk of digitaal bezorgd worden aan het college van burgemeester en schepenen, Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem of omgeving@avelgem.be.

 

  • Planologische attesten
    /

  • Straatnamen/

  • Andere

Openbaar onderzoek van het ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering en het bijhorende plan-MER voor de sectorale voorwaarden voor windturbines van 22 november 2022 t.e.m. 20 januari 2023.

De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst.  Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld. 

Er wordt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-besluit en het bijhorende ontwerp-plan-MER. 
Je kan het ontwerp-besluit, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 22 november tot en met 20 januari inkijken: 

Van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 kan je jouw opmerkingen of bezwaren indienen op volgende manieren:

  • Online: via omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines of 
  • via brief te bezorgen aan volgend adres:

Departement Omgeving
Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning 
t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines 
Koning Albert II-laan 20 bus 8 
1000 Brussel