Genealogische opzoeking – raadpleging akten burgerlijke stand

Voor stamboomonderzoek, erfenissen en andere genealogische doeleinden kan je, na afspraak met de dienst burgerzaken, de registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters raadplegen.

De algemene privacywetgeving is van toepassing voor wat betreft de bescherming van de persoonsgegevens.

 

Genealogische opzoeking openbare akten - fysiek in gemeentearchief

Openbare akten zijn:

 • geboorteakten meer dan 100 jaar oud
 • huwelijksakten meer dan 75 jaar oud
 • overlijdensakten meer dan 50 jaar oud

De registers van burgerlijke stand van meer dan 100 jaar oud op het ogenblik van de opzoeking kunnen kosteloos vrij geconsulteerd worden.

Raadpleging

 • Je laat vooraf weten welke jaren je wil consulteren zodat een medewerker van de dienst burgerzaken de registers kan klaarleggen.  
 • Om notities te nemen zijn enkel een potlood, een computer (zonder tas) en blanco papier toegelaten.
 • Het is verboden om de registers van de burgerlijke stand te fotograferen.

De openbare akten van de burgerlijke stand van volgende jaren zijn ook te consulteren via het Rijksarchief:

 • Avelgem: 1796 tot 1900
 • Bossuit: 1797 tot 1900
 • Outrijve: 1797 tot 1900
 • Waarmaarde: 1792 tot 1900
 • Kerkhove: 1796 tot 1880

 

Genealogische opzoeking niet-openbare akten

Niet-openbare akten zijn:

 • geboorteakten minder dan 100 jaar oud
 • huwelijksakten minder dan 75 jaar oud
 • overlijdensakten minder dan 50 jaar oud

De aflevering van niet-openbare akten gebeurt door middel van afschriften en uittreksels uit de DABS (Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand) of op basis van de papieren registers indien de akte niet in de DABS beschikbaar is.

Aan wie worden niet-openbare akten afgeleverd?

 • Aan betrokkenen zelf
 • De echtgeno(o)t(e)
 • De wettelijk samenwonende
 • De wettelijk vertegenwoordiger
 • De bloedverwant in opgaande of neerdalende lijn
 • Erfgenamen
 • De notaris
 • De advocaat

Anderen moeten een aanvraag indienen aan de hand van een aanvraagformulier.

Door wie moet toestemming gegeven worden voor de aflevering van niet-openbare akten?

 • Door alle personen op wie de akte betrekking heeft.
 • Indien deze overleden of wilsonbekwaam zijn, door de langstlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner.  
 • Of bij gebreke hiervan door ten minste één van de afstammelingen in de eerste graad.

Zijn de contactgegevens van deze personen door de aanvrager niet gekend, dan stuurt de ambtenaar van de burgerlijke stand de aanvraag door voor zover het adres gekend is in België.

Opzoeking

Het raadplegen van niet-openbare registers gebeurt uitsluitend door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

 

Kosten

 • 50 euro per uur met een minimum van 10 euro voor archiefonderzoek en erfrechtopzoeking
 • 50 euro per uur met een minimum van 10 euro voor opzoeking per akte (openbaar of niet openbaar)
 • 25 euro voor het opzoeken van de contactgegevens van de persoon die toestemming moet geven voor het raadplegen van een akte en het doorsturen van de aanvraag
 • 0,50 euro per fotokopie voor afschriften of uittreksels