Gemeentelijke adviesraden: stel je kandidaat!

Jouw mening telt!

Avelgem telt heel wat gemeentelijke adviesraden. Een nieuwe legislatuur brengt een nieuwe samenstelling van deze adviesraden met zich mee. Vanuit verschillende thema’s en interessevelden bundelen deze organen hun ideeën of voorstellen om het gemeentebestuur te adviseren.
Heb je interesse om actief deel uit te maken van een adviesraad?
Stel je dan vóór 30 april kandidaat via een van de webformulieren.
Met vragen kan je steeds terecht bij de betrokken dienst.

 

JEUGDRAAD

De jeugdraad is de officiële spreekbuis voor kinderen, jongeren en jeugdverenigingen en adviseert het gemeentebestuur over alles wat de jeugd en het jeugdwerk aanbelangt.
Daarnaast organiseert de jeugdraad diverse jeugdactiviteiten.
Zin om je stem te laten horen omtrent speelruimte, jeugdinfrastructuur, jeugdaanbod en fuifbeleid in Avelgem? Dan is de jeugdraad iets voor jou.
Dienst jeugd & cultuur
056 65 30 90 | jeugd@avelgem.be
Webformulier kandidatuur jeugdraad

 

LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (LOK)

Het LOK heeft als doel het versterken van het contact tussen de gemeentelijke overheid en de lokale actoren, gebruikers, verenigingen en diensten die te maken hebben met de opvang van kinderen.
In het LOK zijn vertegenwoordigers welkom van de lokale opvanginitiatieven, scholen, andere lokale actoren (zoals oudercomités die een naschoolse kinderopvang organiseren, de speelpleinwerking…) en individuele gebruikers van kinderopvang.
Dienst woon-zorg
056 65 07 70 |woonzorg@avelgem.be
Webformulier kandidatuur lokaal overleg kinderopvang (LOK)

 

GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING (GECORO)

De GECORO is de adviesraad voor het lokaal ruimtelijk beleid.
Zo verleent de GECORO bijvoorbeeld advies over de ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen.
Ervaring en deskundigheid op het vlak van erfgoed en/of klimaat zijn pluspunten bij het indienen van je kandidatuur.
Dienst grondgebiedzaken
056 65 30 30 | stedenbouw@avelgem.be
Webformulier kandidatuur gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)

 

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING (GRIS)

De GRIS adviseert de gemeente en bevordert het overleg en de samenwerking tussen
verenigingen, individuen en organisaties inzake alle aangelegenheden van internationale
solidariteit.
De GRIS is op zoek naar geïnteresseerden die inspraak wensen over initiatieven van internationale samenwerking.
Sociaal huis
056 65 07 70 | sociaalhuis@avelgem.be
Webformulier kandidatuur gemeentelijke raad voor internationale samenwerking (GRIS)

 

MILIEURAAD

De milieuraad adviseert de gemeente over aspecten van milieu- en natuurbeleid.
Het gaat onder andere over afval, natuur, leefomgeving…
De milieuraad staat open voor deskundigen, geïnteresseerden en verenigingen die inspraak wensen op het gebied van milieu- en natuurbeleid.
Dienst milieu
056 65 30 30 | milieu@avelgem.be
Webformulier kandidatuur milieuraad

 

BIB- & CULTUURFORUM

Alle Avelgemse cultuurverenigingen en -geïnteresseerden zijn welkom op het jaarlijkse bib- en cultuurforum, waarop de cultuurprijzen uitgereikt worden en teruggeblikt wordt op het culturele jaar.
In functie van dit nieuwe gemeentelijke adviesorgaan zijn we op zoek naar cultuuradviseurs én leden van adviesgroepen.

  • Een adviesgroep brengt cultureel geïnteresseerden minstens één maal per jaar samen en verleent specifiek advies rond een centraal thema. Er worden jaarlijks vier adviesgroepen georganiseerd: bibliotheek, kunsten, culturele infrastructuur en cultureel aanbod. Ben je een vaste bezoeker van Spikkerelle? Is de bibliotheek jouw tweede thuis of ben je gebeten door cultuur? Schrijf je in voor één of meerdere adviesgroepen.
  • De cultuuradviseurs behartigen de lokale cultuurbelangen en zijn pleitbezorgers van de socio-culturele verenigingen. Ze organiseren jaarlijks het bib- en cultuurforum en maken deel uit van de vier adviesgroepen. Ligt het Avelgemse verenigingsleven je nauw aan het hart of heb je een ruime culturele interesse? Word cultuuradviseur!

Dienst jeugd & cultuur
056 65 30 90 | cultuur@avelgem.be
Webformulier kandidatuur bib- en cultuurforum

 

ONDERNEMERSRAAD

De ondernemersraad fungeert als aanspreekpunt tussen het bestuur en de ondernemerssector om advies te verlenen over de aspecten die ondernemers aanbelangen.
De ondernemersraad is op zoek naar vertegenwoordigers uit de lokale middenstand,
KMO ‘s, land- en tuinbouwers, grote ondernemingen, vrije beroepen, horeca en de vzw 8580.
Dienst lokale economie
056 65 30 30 | lokale.economie@avelgem.be
Webformulier kandidatuur ondernemersraad

 

SPORTRAAD

De sportraad bevordert het overleg tussen de verenigingen, behartigt de sportbelangen en
geeft advies in verband met het gemeentelijk sportbeleid.
Naast sportdeskundigen en vertegenwoordigers van sportverenigingen of van sportorganisatoren, is de sportraad ook op zoek naar geïnteresseerde vrije sporters (iemand die regelmatig baantjes komt zwemmen, iemand die regelmatig badminton komt spelen…), één of enkele vertegenwoordigers van mensen in armoede en één of enkele vertegenwoordigers van jongeren vanaf 16 jaar die inspraak willen in het gemeentelijk sportbeleid.
Sportdienst
056 65 30 60 | sport@avelgem.be
Webformulier kandidatuur sportraad

 

SENIORENRAAD

De seniorenraad adviseert de gemeente in alles wat voor de senioren belangrijk is. De raad
bevordert het contact tussen de gemeente en de senioren en organiseert en coördineert
gemeenschappelijke initiatieven.
De seniorenraad staat open voor alle geïnteresseerden die inspraak willen in het seniorenbeleid.
Sociaal Huis
056 65 07 70 |sociaalhuis@avelgem.be
Webformulier kandidatuur seniorenraad

oproep adviesraden