Landbouwtelling

Elk jaar organiseert het Nationaal Instituut voor de Statistiek een land- en tuinbouwtelling. Alle landbouwbedrijven die landbouwproducten voortbrengen om te verkopen en die hun bedrijfszetel in België hebben, zijn aan de telling onderworpen.
De resultaten van dit onderzoek vormen voor de overheid een onmisbare basis die haar moet toelaten een beleid te voeren dat beantwoordt aan de belangen en behoeften van de landbouwers.
De telling voor alle Avelgemse landbouwbedrijven gebeurt in de maand mei. De landbouwers worden per brief uitgenodigd naar de milieudienst.

Elk jaar organiseert het Nationaal Instituut voor de Statistiek een telling van de groenteteelten in open lucht op 1 september.
De categorieën van personen die aan deze telling onderworpen zijn blijven dezelfde als deze die weerhouden worden voor de klassieke landbouw- en tuinbouwtellingen van mei.
Dit zijn alle personen die plantaardige en dierlijke producten voortbrengen voor de verkoop.
Deze bijkomende telling heeft tot doel de opname te verzekeren van de groenteteelten in open lucht, die na een eerste teelt worden gekweekt en normaal ter plaatse staan op 1 september of de daaropvolgende dagen. Ook hier weer worden alle landbouwers uitgenodigd om aan de telling deel te nemen.

Nuttige links

Mestbank
Vlaams Informatiecentrum over Land en Tuinbouw vzw