Passieve openbaarheid van bestuur

Via dit formulier kan u meer uitleg  over bestuursdocumenten aanvragen. U kan ook inzage of kopies aanvragen.

Gegevens aanvrager
Bestuursdocument
Vorm van openbaarmaking
Belang
Enkel bij vraag naar informatie van persoonlijke aard.
Ter informatie
Uw aanvraag tot openbaarmaking wordt zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen vijftien kalenderdagen beantwoord. Deze termijn wordt verlengd tot dertig dagen als blijkt dat de gevraagde informatie moeilijk tijdig te verzamelen is, of als er een toetsing moet gebeuren aan de uitzonderingsgronden zoals bepaald in het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. U zal hiervan verwittigd worden. Ingeval u kopieën wenst, is het gemeentelijk retributiereglement op fotokopiegebruik van toepassing. Prijzen vindt u terug op de website: www.avelgem.be/over-de-gemeente/beleidsinfo/reglementen-en-premies Indien u niet akkoord gaat met de beslissing, is het mogelijk om tegen deze beslissing beroep aan te tekenen bij 'De beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie - afdeling openbaarheid van bestuur', Havenlaan 88, 1000 Brussel