Ben ik verplicht om telkens een volledige week te reserveren of kan ik ook losse dagen reserveren?
Zeker voor de paasvakantie en wellicht ook deze zomer moet er per week ingeschreven worden.  Contacteer de dienst jeugd & cultuur om te polsen of er voor bepaalde losse activiteiten apart ingeschreven kan worden.

 

Mogen mijn kinderen uit hetzelfde gezin naar dezelfde speelpleinwerking/sportkamp gaan of niet?
We houden ons aan de richtlijnen die op dit moment geldig zijn.
Dit jaar zullen we geen verschillende leeftijdsgroepen meer mengen omdat de kinderen in hetzelfde gezin zitten. Indien de leeftijd dit niet toelaat (werking -6 en werking +6) moeten de kinderen, net als op school, in een andere bubbel. 

Is het veilig om mijn kind te sturen? En is social distancing van toepassing?
Ja! Alle activiteiten worden opgedeeld in bubbels volgens het op dat moment geldende maximumaantal. Binnen deze bubbel kunnen kinderen en animatoren naar hartenlust samen spelen. Binnen die bubbel moet je kind geen anderhalve meter afstand houden. De activiteiten kunnen gewoon doorgaan met contact tussen de deelnemers van 1 bubbel. Er wordt gesport, gegeten, gespeeld, geknutseld… binnen de eigen bubbel en zonder contact met de andere bubbel(s). Geen social distancing dus binnen de bubbel wel bubbel distancing! De begeleiding draagt steeds een mondmasker.
Binnen de bubbels wordt een onderscheid gemaakt tussen -12 en + 12 jaar met betrekking tot de intensiteit van het contact. Vanaf +12 jaar is er een hoger besmettingsgevaar. Daar wordt rekening mee gehouden bij keuze van activiteiten. Ook in relatie tot externen wordt bij +12 extra aandacht geschonken aan social distancing en/of gebruik van mondmaskers.
Binnen de jeugdwerkregels is aanbod mogelijk voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.
Deze worden ingedeeld in 2 groepen:
De categorie tot en met 12 jaar: dit zijn alle kinderen geboren in 2008 en later. 
De categorie 13 tot en met 18 jaar: dit zijn alle kinderen geboren van 2007 tot en met 2002.

Zijn er  uitstappen of speciale activiteiten?
Voorlopig wordt contact met mensen buiten de bubbel  vermeden. Daarom staan er voorlopig geen grote uitstappen met de bus gepland. Wel kan een wandeling of een speciale activiteit ter plaatse wel doorgaan. 

Mag mijn kind deelnemen?
Kinderen mogen deelnemen aan ons vakantieaanbod tenzij ze ziek zijn (minimum 5 dagen terugtellen) of ze tot een risicogroep behoren en de dokter geen toestemming heeft gegeven.

Om die reden zullen we een aantal weken voor de effectieve activiteit via mail vragen om een aangepaste medische infolijst in te vullen.

Wat zijn de risicogroepen en wat als mijn kind daar onder valt?
De risicogroepen worden in 
deze lijst van pediaters benoemd. Bij twijfel kan je steeds een huisarts contacteren die jou verder kan helpen. Voor sommige van deze risicogroepen volstaat het om als ouder toestemming te geven dat je kind kan deelnemen aan het aanbod, dat is wanneer er sprake is van een chronische ziekte die onder controle is met medicatie. We begrijpen wel dat je als ouder mogelijk twijfels hebt, raadpleeg dan steeds de arts die samen met jou de inschatting kan maken of het kan en hoe het kan. Voor andere risicogroepen is toestemming van de arts wel nodig om deel te kunnen nemen. Ga in gesprek met de arts wat de risico’s kunnen zijn, wat wel of niet kan. Ga zowel bij eigen toestemming als ouder als bij toestemming van de huisarts ook zeker in gesprek met de dienst jeugd en cultuur indien er speciale zorg of aandacht nodig is en hou rekening met de draagkracht van de begeleiding, misschien lijken sommige zaken vooraf moeilijk of niet haalbaar, ga het gesprek aan. 

Zijn er zaken waar ik als ouder moet op letten bij het brengen van mijn kinderen?
We willen er extra waakzaam voor zijn dat er geen contact is tussen bubbels en met externen. Om die redenen vragen we ook aan ouders om hun kinderen af te zetten aan de ingang en het terrein niet te betreden. Een animator zal de kinderen aan de ingang opwachten en verder begeleiden. We vragen ook aan ouders om de social distancing te respecteren tijdens het wachten. Bij grotere kinderen en bij sportkampen vragen we om in de auto wachten terwijl jouw kind uitstapt.

Moet mijn kind een mondmasker dragen tijdens de werking?
Binnen de bubbel van je kind is dat niet nodig.  Er is nog steeds verdeeldheid over de vraag of ook kinderen jonger dan 12 jaar mondmaskers moeten dragen in bepaalde situaties. Momenteel wordt het niet vanuit de federale overheid opgelegd, noch aanbevolen in het jeugdwerk. Hier en daar wordt er wel in scholen en/of ziekenhuizen gevraagd dit als voorzorgsmaatregel te nemen en voor de derde graad van het lager onderwijs wordt dit nu ook opgelegd.

Een mondmasker wordt wel belangrijk wanneer de bubbel in contact komt met andere bubbels. Er wordt wel een onderscheidt gemaakt tussen kinderen – 12 en +12. Zo zijn er bepaalde situaties waarbij +12 jarigen (Tieneraanbod Generation A) wel een mondmasker moeten dragen. 

  •  wanneer je het openbaar vervoer neemt op drukke plaatsen komt
  • waar je geen afstand kan houden
  • wanneer je contact hebt met externen

De begeleiding draagt continue een mondmasker.

Wat als mijn kind ziek wordt tijdens de werking?
Er wordt een vaste procedure gevolgd wanneer een kind ziek wordt. De begeleiders voorzien een quarantaineruimte op de locatie waar je kind dan kan apart gezet worden wanneer er vermoeden van besmetting is. Ze nemen contact op met de huisarts die werd ingevuld in onze medische fiche. De huisarts zal de groep adviseren m.b.t. te ondernemen stappen. Dit wil o.a. zeggen dat je als ouder kan gevraagd worden je kind op te halen. Hou hier dus zeker rekening mee. Kinderen (en ook begeleiders/omkadering…) die ziek zijn horen niet thuis op de werking en worden dus in quarantaine geplaatst en zo snel mogelijk opgehaald. Als blijkt dat jouw kind corona heeft (gehad) wordt je nadien gecontacteerd door de tracing inspecteurs, geef hen alle nodige informatie.  

Mag mijn kind aan verschillende werkingen deelnemen?

De ene dag naar een sportactiviteit en de andere dag naar het speelplein? Virologen raden aan om per week voor één werking te kiezen, en zo zoveel mogelijk binnen dezelfde bubbel te blijven. Daarom dat wij ook kiezen voor het verplicht inschrijven van een volledige week. 

Het blijft een aanbeveling, maar het blijft ook verstandig om het aantal naschoolse activiteiten te beperken tot 1 per week. De reden hiervoor is helder: het vermengen van vele groepen verschillende kinderen zorgt ervoor dat het virus zich sneller kan verspreiden. Het blijft daarom verstandig én solidair om een keuze te maken in je naschoolse contacten en ze tot een minimum te beperken. Het is daarbij niet de verantwoordelijkheid van verenigingen om hun leden te controleren.

Kan ik mijn reservatie annuleren en terugbetaald krijgen?
Neen, reserveren is betalen. We willen een duidelijk beeld van onze bubbels.
Bij annulatie door ziekte of overmacht moet er voor aanvang van de activiteit verwittigd worden. Ziekbriefjes moeten binnen de week na de activiteit bezorgd worden bij de dienst jeugd & cultuur of sportdienst. Enkel met een geldig ziektebriefje kan een terugbetaling verkregen worden. Wanneer de activiteit volzet is en er is een actieve wachtlijst kan er ook gewisseld worden en zo een terugbetaling verkregen worden.

Mag ik mijn kind over de middag ophalen of een halve dag laten komen naar de sportkamp, speelplein of Mix&Match werking?
We willen er extra waakzaam voor zijn dat er geen contact is met externen. Om die redenen beperken we het contact met ouders tot ’s morgens en ’s avonds.

Zijn er  warme maaltijden?
We willen er extra waakzaam voor zijn dat er geen contact is met externen. Om die reden komt de traiteur niet langs met warme maaltijden. We vragen om per dag een lunchpakket en een herbruikbare drinkfles mee te brengen. Vergeet deze zaken zeker niet te naamtekenen.

Wordt er samen gegeten en gedronken op een jeugdwerkactiviteit?

  • Eten en drinken kan, maar ook dit gebeurt in de mate van het mogelijke buiten bij groepen jonger dan 12 jaar, en verplicht buiten bij oudere groepen. 
  • Bij groepen jonger dan 12 kan er samen worden gegeten zonder specifiek afstand tussen deelnemers te voorzien. Wel zullen de begeleiders afstand garanderen t.a.v. de deelnemers indien ze mee eten.   
  • Bij groepen ouder dan 12 wordt er voldoende afstand voorzien tussen de deelnemers en begeleiding door bv geschrankt te zitten. De min. afstand van 1,5m wordt gegarandeerd.

Welke rol kan ik als ouder spelen om alles vlot te laten verlopen? Wees je als ouder ook vooral bewust van het feit dat onze werking anders verloopt dan anders. Door te kiezen voor bubbels waarin normaal contact mogelijk is proberen we dit voor jouw kind zo normaal mogelijk te maken.

Toch zijn er een aantal zaken die je als ouder wel best weet en waar je rekening mee houdt zodat alles vlot kan verlopen voor jou, jouw kind en de organisatoren: 

  • Als kinderen ziek zijn wordt deelname geweigerd of word je als ouder gevraagd je kind op te halen
  • Contact met externen wordt vermeden en voor al het aanbod word jij als een externe t.o.v. de bubbels gezien. Dat wil zeggen voorzorgsmaatregelen t.a.v. de deelnemers en andere ouders bij breng- en afhaalmomenten, geen slothappening, … en dit zal soms begrip en ook rust vragen van jou en vele andere ouders.
  • De virologen raden aan om niet te gaan mixen en te kiezen voor 1 soort aanbod per week. Probeer daar als ouder bewust mee om te gaan, hoe meer bubbels in 1 week hoe meer kans dat het virus zich verspreidt.

Zorg er samen met ons voor dat kinderen 'vollen bak' kunnen spelen, beleven, creatief zijn, sporten,… met zoveel mogelijk vrijheid binnen de grenzen van wat mag.