Milieueffectrapportage site voormalige elektriciteitscentrale

Inspraakprocedure

De provincie Oost-Vlaanderen onderzoekt, samen met andere partners, hoe ze de site van de voormalige elektriciteitscentrale (bedrijventerrein van Ruien) best omvormen tot een nieuw economisch, duurzaam en kwalitatief project. 

Vooreerst onderzoeken ze vier inrichtingsalternatieven, met focus op de verschillende milieueffecten. In een tweede fase volgt het verder onderzoek van één alternatief op schaalniveau van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) moet de mogelijke effecten op mens en milieu in kaart brengen. De publicatie van een kennisgevingsnota is een eerste stap. In die nota vind je onder meer een voorstel van de methode waarop de milieueffecten in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd worden. Tot en met  13 april kun je de nota online raadplegen of bij de dienst grondgebiedzaken in het gemeentehuis.  

Graag nodigen we je uit om vanuit jouw omgevingskennis de milieueffecten aan te geven die ze volgens jou extra moeten onderzoeken en de manier waarop dit best gebeurt. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid. Ook voorstellen voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven zijn welkom.

Bezorg jouw opmerkingen ten laatste op 13 april 2017 aan de gemeente of aan de dienst Milieuefectrapportagebeheer via

  • het digitaal inspraakformulier
  • een e-mail aan de dienst MER naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding Publieke inspraak plan-MER ‘PRUP site Ruien te Kluisbergen’ in de titel)
  • een brief aan Departement LNE, Dienst MER, Plan-MER ‘PRUP site Ruien te Kluisbergen, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
  • een brief aan het college van burgemeester en schepenen, Kortrijkstraat 8, 8580 Avelg
Kortrijkstraat 8
8580
Avelgem
056 65 30 30
Nu gesloten
Alles weergeven
Aangemaakt op: 14/02/2017